<cite id="zhx3t"><video id="zhx3t"></video></cite><cite id="zhx3t"></cite>
<menuitem id="zhx3t"></menuitem><cite id="zhx3t"></cite>
<cite id="zhx3t"></cite><var id="zhx3t"><video id="zhx3t"></video></var>
<progress id="zhx3t"></progress><menuitem id="zhx3t"><dl id="zhx3t"></dl></menuitem>
<cite id="zhx3t"><video id="zhx3t"><menuitem id="zhx3t"></menuitem></video></cite>
<cite id="zhx3t"></cite>
<var id="zhx3t"></var>
<var id="zhx3t"><video id="zhx3t"></video></var>
<var id="zhx3t"><video id="zhx3t"><menuitem id="zhx3t"></menuitem></video></var><var id="zhx3t"><video id="zhx3t"><menuitem id="zhx3t"></menuitem></video></var>
<var id="zhx3t"></var>
<cite id="zhx3t"></cite>
th?ng tin
 • 2020.08.31

  Nhu c?u c?a nhà ??u t? ?? ???c c?p nh?t

 • 2020.08.17

  Nhu c?u c?a nhà ??u t? ?? ???c c?p nh?t

 • 2020.06.15

  Nhu c?u c?a nhà ??u t? ?? ???c c?p nh?t

 • 2020.02.13

  Nhu c?u c?a nhà ??u t? ?? ???c c?p nh?t

 • 2020.01.07

  Nhu c?u c?a nhà ??u t? ?? ???c c?p nh?t

 • Tìm ng??i bán
  S?n xu?t th?c ph?m
  • Giao d?ch s?
   X80911
  • Qu?c gia
   Canada, Hoa K?, Chau á (Vi?t Nam, Malaysia, v.v.)
  • Ngành
   S?n xu?t (th?c ph?m)
  • ??c ?i?m giao d?ch
   Mua chi ph?i
  ?C?ng ty s?n xu?t th?c ?n ng?t và th?c ?n m?n (súp, m? Y, v.v.) ?Doanh thu: 10-15 tri?u USD ...
  Th?ng tin chi ti?t
 • Tìm ng??i bán
  Liên quan ??n tài chính
  • Giao d?ch s?
   X80812
  • Qu?c gia
   Vi?t Nam
  • Ngành
   Liên quan ??n tài chính
  • ??c ?i?m giao d?ch
   Mua chi ph?i
  C?ng ty d?ch v? CNTT liên quan ??n thanh toán th? tín d?ng, th??ng m?i ?i?n t? c?ng nh? tài chính...
  Th?ng tin chi ti?t
 • Tìm ng??i bán
  Nhan s?, D?ch v? nhan s?
  • Giao d?ch s?
   X80811
  • Qu?c gia
   Vi?t Nam
  • Ngành
   Nhan s?, D?ch v? nhan s?
  • ??c ?i?m giao d?ch
   Mua chi ph?i
  ? C?ng ty d?ch v? nhan s? cung c?p các k? s? ph?n m?m và CNTT cho các khách hàng nh? các t? ch?c...
  Th?ng tin chi ti?t
Các nhu c?u mua khác

M?NG L??I TOàN C?U CHO NH?NG GIAO D?CH M&A XUYêN QU?C GIA

RECOF xúc ti?n các giao d?ch M&A xuyên qu?c gia trên ph?m vi toàn c?u.
??c bi?t, RECOF có m?ng l??i ??i tác r?ng kh?p ? Vi?t Nam và các n??c ??ng Nam á.

H?p tác ch?t ch? v?i các c?ng ty t? v?n M&A Chau á
height
Vi?t Nam (Qu?c gia tr?ng tam)
 • Chúng t?i ?? xay d?ng ???c m?ng l??i c?a riêng mình, bên c?nh vi?c ti?p c?n ??n h?u h?t t?t c? các t? ch?c tài chính và t? v?n ??a ph??ng.
Các qu?c gia ??ng Nam á
 • Chúng t?i gi? liên l?c v?i các c?ng ty t? v?n M&A và t? ch?c tài chính ??a ph??ng ? Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore.
Global M&A
 • Global M&A Partners là m?t m?ng l??i h?p tác g?m các c?ng ty ??c l?p chuyên cung c?p nghi?p v? ngan hàng ??u t?, t?p trung vào th? tr??ng giao d?ch c? trung (giá tr? giao d?ch t? 20 ??n 500 tri?u USD)
 • 34 ??i tác ho?t ??ng t?i h?n 50 qu?c gia trên toàn th? gi?i
 • Các ??i tác cung c?p cho khách hàng nh?ng "d?ch v? d?a trên ki?n th?c và kinh nghi?m ??a ph??ng" trên "ph?m vi toàn c?u"
 • Các ??i tác có th? k?t n?i các c?ng ty t? nh?ng t?p ?oàn c? l?n ??n các c?ng ty t? nhan c? trung và các qu? ??u t? v?n t? nhan (PE) ??a ph??ng

Nh?ng ??i tác c?a Chúng t?i trên toàn Th? gi?i

Nh?ng ??i tác c?a Chúng t?i trên toàn Th? gi?i

M?t s? Thành t?u Tiêu bi?u v? các Th??ng v? M&A Xuyên Qu?c gia

STT Th?i gian Qu?c Gia C?ng ty M?c tiêu Bên Mua Chi ti?t Giao d?ch
1 2019 Vi?t Nam C?ng ty Phan ph?i LPG C?ng ty n?ng l??ng Chuy?n nh??ng c? ph?n
2 2019 Vi?t Nam C?ng ty Phan ph?i các thi?t b? v?n phòng và an ninh C?ng ty bán bu?n thi?t b? C?ng ngh? th?ng tin Chuy?n nh??ng c? ph?n
3 2019 Singapore C?ng ty Bán l? kính m?t C?ng ty Bán l? kính m?t Chuy?n nh??ng c? ph?n
4 2018 Vi?t Nam C?ng ty ??u t? B?t ??ng S?n C?ng ty Phát Tri?n B?t ??ng S?n Tham gia góp v?n
5 2018 Vi?t Nam C?ng ty Phát Tri?n B?t ??ng S?n Nhà ? C?ng ty Phát Tri?n B?t ??ng S?n Nhà ? Tham gia góp v?n
6 2018 Philippines C?ng ty Phan ph?i Th?c ph?m T?p ?oàn Phan ph?i Th?c ph?m l?n Chuy?n nh??ng c? ph?n
7 2017 Vi?t Nam C?ng ty Phát Tri?n B?t ??ng S?n V?n phòng C?ng ty Xay d?ng Nhà ? Tham gia góp v?n
8 2016 Vi?t Nam C?ng ty Phát Tri?n B?t ??ng S?n Khách s?n C?ng ty Xay d?ng Nhà ? Tham gia góp v?n
9 2016 Vi?t Nam C?ng ty Phát Tri?n B?t ??ng S?n Nhà ? C?ng ty Phát Tri?n B?t ??ng S?n Nhà ? Tham gia góp v?n
10 2016 Thailand C?ng ty Qu?ng Cáo K? Thu?t S? C?ng ty S?n xu?t và Qu?ng Cáo Tham gia góp v?n
11 2016 Vi?t Nam C?ng ty Phát Tri?n B?t ??ng S?n Nhà ? C?ng ty Xay d?ng Nhà ? Tham gia góp v?n
12 2015 M? C?ng ty S?n xu?t Thi?t b? Ki?m tra ?i?n t? T?p ?oàn S?n xu?t Thi?t b? Ki?m tra ?i?n t? l?n Sáp nh?p b?ng ti?n m?t
13 2015 ??c C?ng ty cung c?p Gi?i pháp CNTT T?p ?oàn S?n xu?t Thi?t b? V?n phòng l?n Chuy?n nh??ng c? ph?n
14 2015 Hàn Qu?c C?ng ty S?n xu?t Máy móc Ch? bi?n Nh?a C?ng ty S?n xu?t Máy móc T?ng h?p Chuy?n nh??ng c? ph?n
15 2015 Vi?t Nam T?p ?oàn Tài chính Tiêu dùng Ngan hàng l?n T?p ?oàn Th? Tín d?ng l?n Chuy?n nh??ng c? ph?n
16 2015 Indonesia C?ng ty Ti?p th? Qu?ng cáo C?ng ty S?n xu?t và Qu?ng Cáo Thành l?p c?ng ty liên doanh
17 2013 Vi?t Nam T?p ?oàn Cho thuê tài chính l?n C?ng ty Cho thuê tài chính Liên minh chi?n l??c
18 2013 ??c C?ng ty S?n xu?t Linh ki?n t? ??ng C?ng ty S?n xu?t Linh ki?n t? ??ng Chuy?n nh??ng c? ph?n

D?ch v? t? v?n M&A

Các d?ch v? c?a chúng t?i bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ? nh?ng ph?n nh? sau:
T? v?n bên mua bao g?m tìm ki?m và kh?i x??ng c?ng ty m?c tiêu. T? v?n bên bán bao g?m gi?i thi?u c? h?i ??u t? cho các nhà ??u t?.

L?p k? ho?ch chi?n l??c
 • ?ánh giá danh m?c ??u t? kinh doanh
 • Phan tích c?u trúc v?n
 • Nghiên c?u và phan tích ngành m?c tiêu
 • L?p danh sách s? b? các c?ng ty m?c tiêu
 • ?ánh giá tác ??ng tài chính c?a M&A
Kh?i t?o giao d?ch
 • Nghiên c?u và phan tích c?ng ty m?c tiêu
 • Chu?n b? tài li?u ?? xu?t và ti?p c?n c?ng ty m?c tiêu và các c? ??ng
 • Qu?n ly ti?n ?? c?a giao d?ch / k? ho?ch th?i gian
 • B?t ??u và h? tr? ?àm phán
 • T? v?n v? c?u trúc giao d?ch
 • ??nh giá c?ng ty
Th?c hi?n giao d?ch M&A
 • Ph?i h?p các ??n v? th?c hi?n giao d?ch bao g?m lu?t s? và k? toán
 • Qu?n ly toàn b? ti?n trình th?c hi?n giao d?ch
 • H? tr? c?u trúc giao d?ch và phan tích tài chính / ??nh giá
 • Tham gia và h? tr? so?n th?o h?p ??ng và các tài li?u giao d?ch khác
 • H? tr? và ph?i h?p quy trình rà soát ho?t ??ng c?ng ty
 • H? tr? hoàn t?t giao d?ch
Trao ??i liên quan ??n M&A t?i Vi?t Nam và Chau á, xin liên l?c theo ??a ch? d??i ?ay

Xin liên l?c ??n s? ?i?n tho?i

+84-93-678-4369

+84-98-189-5499

+84-98-180-4099

(t? th? Hai ??n th? Sáu, t? 9:00 ??n 18:00 h?ng ngày)

top

jizzjizzjizz亚洲成年_少妇系列交换伴侣小说_80s手机电影电视在线观看